دیده شدن..

بسم الله

وسط حرفهایش گفت:
این ها که من دارم می گویم، شبیه همین جمله ی معروفست که:
در قضیه ی انتظار، اصل دیدن نیست.. دیده شدن است!
.
.
.
.
.
غبطه خوردم به نگاهش..

/ 0 نظر / 8 بازدید