خدا رو شکر محرمتو دیدم دوباره آقاجون..

بسم الله

محرم امسال یک جور دیگری برایم فرق می کند..
دست مرا بگیر... ارباب!

/ 2 نظر / 44 بازدید

چه فرقی داره؟

الله بخشی

شال ماتمت آبرو به من داد...