تسلیم

بسم الله

مدت هاست برای خودم تکرار می کنم:
یادت باشد وقتی امام آمد هرچه گفت و هرچه کرد "حق" است.. تو نمی فهمیدی زبان به اعتراض باز نکنی یکوقت!! حتی توی دلت..!!
.
.
.
.
.
کاش انقدر دلم هماهنگ می شد که.. کاش انقدر معرفت و بصیرت داشتم که..

.. که رویم حساب می کرد..

/ 1 نظر / 11 بازدید