خط شکن

بسم الله

غبطه می خورم به آدم های خط شکن!
آدم هایی که خدا برایشان آنقدر پر رنگ است.. و دنیا و های و هوی مردمانش آنقدر کم رنگ..
که قبل از اینکه دو دو تا چهارتا کنند برای بکنم یا نکنم و حتی هست و نیست "تکلیف" ،
بدون لحظه ای درنگ.. انجامش می دهند..
هم بصیرت دارند، هم جرئت!

محض دلداری خودم می گویم راه که باز شد باز هم ارزش دارد که انسان بلند شود و پا بگذارد جای پای خط شکن های جلویی، اما فرقش مثل نفر اول هر مسابقه ای است با نفر های دوم و سوم و دیگر.. حتی بیشتر، که این جا هم ثواب عمل به تکلیف خودش را برده هم ثواب به اندازه ی تک تک آدم هایی که از این خط شکسته عبور کرده اند..

بانو مطهر!
رفتار و منش شما الگویی است از زندگی آرام و مجاهدانه، عاقبت بخیر باشید؛

-------------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت: خواهش می کنم برای شفای عاجل یک دوست دعا کنید..

/ 1 نظر / 12 بازدید

خوب بود.